Pelastakaa Pedofiilit

Nettivihje taistelee pedofiilien oikeuksien puolesta internetissä

TÄMÄ ON PARODIATEOS

Teoksen tekijä on Matti Nikki

Käyttöehdot: Mikäli tämä teos levitetään tulostetussa muodossa, mukaan on liitettävä myös tuloste FAQ-sivusta josta ilmenee sivuston tarkoitus. Nämä ehdot ovat osa teoksen sähköisiä hallinnointitietoja (Tekijänoikeuslaki 50 d §) eikä niitä saa tulosteesta poistaa.

Tämän viestin tulostuminen on toteutettu teknisellä toimenpiteellä (Tekijänoikeuslaki 50 a §), jonka tarkoitus on estää tämän teossivun tulostaminen ilman käyttöehtojen tulostumista. Ks. rikoslain 49 luvun 3 § ja 5 §.

FAQ-sivu löytyy osoitteesta http://hack.fi/~muzzy/lapsiporno/pelastakaa-pedofiilit/faq.html

Suomen lainsäädäntö

Rikoslaki

Rikoslain 17. luku, 18 pykälä kieltää lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografian levittämisen. 19 pykälä kieltää lapsipornografian hallussapidon ilman oikeutusta.

Nettivihjeelle lapsipornolinkkien antaminen ei kuitenkaan ole laittoman materiaalin levittämistä, avunantoa levittämiseen eikä muutenkaan laitonta. Koska nettivihje toimii tieteellisen tarkoituksen ajamana, olisi myös lapsipornografian hallussapidolle oikeutus joskaan Nettivihje ei toistaiseksi tallenna mitään laitonta materiaalia vaan ainoastaan saamansa osoitteet.

18 §, Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään

  1. lasta,
  2. väkivaltaa tai
  3. eläimeen sekaantumista,
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta.

Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi.

18 a §, Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä

  1. lapsi on erityisen nuori,
  2. kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi,
  3. rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai
  4. rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

18 b §, Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle

Joka julkisesti esittää tai levittää

  1. kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle kuvaohjelmaa, joka kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 8 §:n nojalla ei ole hyväksytty esitettäväksi tai levitettäväksi,
  2. kuvaohjelmaa sille mainitun lain 8 §:n nojalla määrätyn ikärajaluokituksen vastaisesti, tai
  3. kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle tarkastamatonta kuvaohjelmaa, joka mainitun lain 8 §:n nojalla olisi pitänyt kieltää tai jonka esittämiselle tai levittämiselle olisi pitänyt asettaa kyseisen henkilön ikää korkeampi ikäraja, jos kuvaohjelma olisi ollut tarkastettavana,
on tuomittava kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

19 §, Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito

Joka oikeudettomasti pitää hallussaan valokuvaa, videonauhaa, elokuvaa tai muuta todellisuudenmukaista kuvatallennetta, jossa esitetään 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla tavalla, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Rikoslain 11. luku, 8. pykälä kieltää kiihottamisen kansanryhmää vastaan, jollaista on esimerkiksi pedofiilien uhkailu ja solvaus. Nettivihje pyytääkin lähettämään vihjeitä materiaalista jossa pedofiilejä perusteettomasti panetellaan.

8 §, Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.